Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Supsuppliers VOF – webshop Alex Mass Artikel 1 – Algemeen

1.1 Indezealgemenevoorwaarden(“AlgemeneVoorwaarden”)wordtverstaanonder:

 • −  Alex Mass: de vennootschap onder firma Supsuppliers, gevestigd te (6843 KZ) Arnhem

  aan de Koewei 18, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 7326979.

 • −  Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of

  bedrijf, die een Overeenkomst met Alex Mass aangaat ter zake van de levering door Alex

  Mass van Producten.

 • −  Overeenkomst: een overeenkomst tussen Alex Mass en Klant op grond waarvan Alex

  Mass Producten levert, op welke titel dan ook.

 • −  Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Alex Mass te leveren zaken

  waaronder, maar niet beperkt tot, poedervormige voeding en voedingssupplementen.

 • −  Website: de websites van Alex Mass, te raadplegen via www.alexmass.com en alle

  bijbehorende subdomeinen.

 • −  Dag: kalenderdag(en).

 • −  Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch.

 1. 1.2  DezeAlgemeneVoorwaardenzijnvantoepassingopalleaanbiedingen,offertes,

  opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Alex Mass en de Klant. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

 2. 1.3  Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

 3. 1.4  AlexMassisgerechtigdwijzigingenindeAlgemeneVoorwaardenaantebrengen,welke gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Klant zijn toegezonden.

 4. 1.5  AfwijkingenvandezeAlgemeneVoorwaardenenvandeOvereenkomstzijnslechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door Alex Mass zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming Overeenkomsten

 1. 2.1  Alleaanbiedingen,offertes,opdrachtbevestigingenenuitlatingendoorofnamensAlex Mass gedaan zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen te allen tijde door Alex Mass worden herroepen.

 2. 2.2  Klantkangeenrechtenontlenenaanaanbiedingen,offertes,opdrachtbevestigingenen uitlatingen door of namens Alex Mass gedaan die een kennelijke fout of vergissing bevatten.

 3. 2.3  Een Overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.X van deze Algemene Voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Klant.

 4. 2.4  Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Alex Mass onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Alex Mass is bevestigd, kan de Klant de aanvaarding van het aanbod herroepen.

 1. 2.5  AlexMasskanzich-binnenwettelijkekaders-opdehoogtestellenofdeKlantaanzijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Alex Mass op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 2. 2.6  AlexMassisgerechtigdeenbestellingofaanvraagbestaandeuitmeerdereProducten met verschillende levertijden weigeren.

 3. 2.7  Alex Mass zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Klant de volgende informatie, Schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • −  het bezoekadres van de vestiging van Alex Mass waar de consument met klachten terecht kan;

 • −  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • −  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • −  de prijs van het Product met inbegrip van alle belastingen, voor zover van toepassing de

  kosten van afleveringen en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de

  Overeenkomst;

 • −  indien de Klant een herroepingsrecht heeft het modelformulier voor herroeping.

  Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. 3.1  DeaangebodenenovereengekomenprijzenzijninEuroeninclusiefBTW. Verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de Klant. Bij levering binnen Nederland hanteer Alex Mass verzendkosten voor een bedrag van EUR 6,95 per bestelling.

 2. 3.2  BetalingdienttegeschiedendoormiddelvaneenvandedoorAlexMassaangewezen betaalmethoden.

 3. 3.3  BetalingdienttegeschiedeninEuro,uiterlijkbinnenveertien(14)dagenna factuurdatum door overmaking op een door Alex Mass aangewezen bankrekening.

 4. 3.4  DeKlantheeftdeplichtomonjuisthedeninverstrekteofvermeldebetaalgegevens onverwijld aan Alex Mass te melden.

 5. 3.5  AlexMassisgerechtigddeaandeKlantteverstrekkenfactuuruitsluitendpere-mailter beschikking te stellen.

 6. 3.6  AlexMassisteallentijdebevoegdeenvooruitbetalingvantenhoogste50%vanhet aankoopbedrag te verlangen van de Klant. In het geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Alex Mass niet gehouden eerder uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant de uit hoofde van de overeengekomen vooruitbetaling verschuldigde bedragen aan Alex Mass heeft voldaan.

 7. 3.7  BijoverschrijdingvandebetalingstermijnisdeKlant,nadathijdoorAlexMassis gewezen op de te late betaling, Alex Mass aan de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en betaling binnen deze 14-dagentermijn alsnog is uitgebleven, de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de Klant.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen

 1. 4.1  DedoorAlexMassopgegevenleverstermijnenzijnnimmerfataletermijnenenvangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door de Klant aan Alex Mass ter beschikking zijn gesteld.

 2. 4.2  AlsplaatsvanleveringgeldthetadresdatdeKlantaanAlexMasstijdenshet bestelproces heeft kenbaar gemaakt.

 3. 4.3  AlexMassisgerechtigddeOvereenkomstinverschillende(deel)leveringenuitte voeren.

 4. 4.4  Met inachtneming van artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan stelt Alex Mass de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 5. 4.5  Ingevalvanontbindingconformartikel4.4vandezeAlgemeneVoorwaardenartikelzal Alex Mass het bedrag dat de Klant heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5 – Herroeping

 1. 5.1  De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Alex Mass kan de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

 2. 5.2  Deinartikel5.1vandezeAlgemeneVoorwaardengenoemdebedenktijdgaatinopde Dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

 • −  als de Klant in eenzelfde Overeenkomst meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

 • −  als de levering van een Product bestaat uit verschillende (deel)leveringen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • −  bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

 1. 5.3  De Klant die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient dit bij Alex Mass te melden binnen de bedenktermijn door middel van het door Alex Mass verstrekte modelformulier voor herroeping, via e-mail aan info@supsuppliers.com op enig andere ondubbelzinnige wijze.

 2. 5.4  De Klant zendt de Producten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde melding, terug.

 1. 5.5  DeKlantdientdeProductenterugtezendenvoorzienvanallebijgeleverdetoebehoren, in originele en onbeschadigde staat en verpakking en conform de door Alex Mass verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 2. 5.6  De Klant komt geen beroep op het herroepingsrecht toe ten aanzien van Producten waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken.

 3. 5.7  IndiendeKlantgebruikmaaktvanhetherroepingsrecht,komendekostenvan terugzending van het Product voor zijn rekening. Indien de Klant bij levering van het Product heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, komen de bijkomende kosten voor de duurdere methode van levering voor rekening van de Klant.

 4. 5.8  IndiendeKlantreedseenbetalingaanAlexMassheeftverricht,zalAlexMassditbedrag met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. 6.1  Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Product en de bijbehorende verpakking. De Klant dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de Klant dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 2. 6.2  De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van een handelen of een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan is toegestaan in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden. Alex Mass is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de van de Klant ontvangen betaling.

Artikel 7 – Klachtbeleid

 1. 7.1  Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Alex Mass.

 2. 7.2  EenbijAlexMassingediendeklachtwordtbinneneentermijnvanveertien(14)dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstermijn vraagt, wordt binnen die termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de termijn waarbinnen de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. 7.3  IndieneenklachtgegrondwordtbevondendoorAlexMass,zalAlexMassnaareigen keuze de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 HetgebruikvandeProductendientmetstrikteinachtnemingvandemeegeleverde gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te onderzoeken of de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de Klant.

 1. 8.2  AlexMassisnietaansprakelijkvoordedoordeKlantgeledenschadebehoudensvoor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Alex Mass.

 2. 8.3  DeaansprakelijkheidvanAlexMassjegensdeKlantisinallegevallenbeperkttotde factuurwaarde van de schadeveroorzakende Producten.

Artikel 9 – Overmacht

 1. 9.1  AlexMassisgerechtigdomhaarverplichtingenuithoofdevandeOvereenkomstopte schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Alex Mass niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen, dan hebben zowel Alex Mass als de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende Schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn.

 2. 9.2  Indien Alex Mass bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, of als Alex Mass door de overmachtssituatie slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal kunnen voldoen, dan is Alex Mass gerechtigd dit naar rato van het geleverde aan de Klant in rekening te brengen, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • –  [Naam consumenten(en)]

 • –  [Adres consument(en)]

 • –  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.